• Проект “Активизиране на местния потенциал за целите на развитието”

    Публикувани са три доклада по проект “Активизиране на местния потенциал зацелите на развитието” Приключи изпълнението на първата дейност от проект “Активизиране на местнияпотенциал за целите на развитието”. Проектът се изпълнява от сдружение“Българска асоциация за политически науки” в партньорство с фондация “Центърза модернизиране на политики”, с финансовата подкрепа на ЕСФ, ОП “Доброуправление”, договор BG05SFOP001-2.025-0100-С01/23.8.2022 г.Предлагаме на…

    Read more