• Проект “Активизиране на местния потенциал за целите на развитието”

        Стартира проект “Активизиране на местния потенциал за целите на развитието”. Проектът се изпълнява от Българска асоциация за политически науки, в партньорство с Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) с финансовата подкрепа на ЕСФ, ОП “Добро управление“, договор BG05SFOP001-2.025-0100-С01/23.8.2022 г. Основната цел на проекта е насърчаването на открито и отговорно управление на местно ниво,…

    Read more