Чат-бот, който улеснява обществените обсъждания по проект „Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“, ОПДУ

Comments Off on Чат-бот, който улеснява обществените обсъждания по проект „Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“, ОПДУ 94

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви Бубо (https://skillythebot.com/en/skills/—–/chatbot?emptyNavigation=true) – чат-бот, който има за цел да улесни процеса на обществените обсъждания на общинските бюджети и активното включване на гражданите в тях. БуБо ви чака и на началната страница на Портал Европа.

Чат-ботът дава отговори на най-често възникващи въпроси при организиране на обществени обсъждания и включването на гражданите в бюджетната процедура на общината. Целта е той да бъде използван както от представители на общината, така и от гражданите.

Той е създаден в рамките на проект „Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-2.009-0155-С001/27.12.2018 г.“

Друг резултат от изпълнението на проекта е Механизмът за по-ефективно гражданско участие във формулирането, изпълнението и мониторинг на местните политики http://europe.bg/bg/mehanizum-za-po-efektivno-grazhdansko-uchastie-vuv-formuliraneto-izpulnenieto-i-monitoring-na-mestni  , който, заедно с БуБо, има за цел да улесни взаимодействието между гражданите и местната власт и администрация.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Център за модернизиране на политики (ЦМП) и Българската асоциация за политически науки (БАПН),  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.

С уважение,

Екип Фондация „Център за модернизиране на политики“

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org