Покана за участие в международна конференция на тема Бъдещето на ЕС и Източна Европа: Отбелязване на 30-годишнината на Катедра „Политология“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Comments Off on Покана за участие в международна конференция на тема Бъдещето на ЕС и Източна Европа: Отбелязване на 30-годишнината на Катедра „Политология“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 230

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Политология“ организира:

Международна научна конференция на тема:

Бъдещето на ЕС и Източна Европа:

Отбелязване на 30-годишнината на Катедра „Политология“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

19 май 2017 г., София

 

В настоящия момент Европейският съюз преживява множество кризи, някои от които са изключително сериозни. Финансовата архитектура на Еврозоната е поставена пред изпитание след фалита на американската инвестиционна банка и финансов конгломерат „Лемън Брадърс“. Въпреки, че апогеят на кризата беше по-скоро през 2012 г., все още остават неразрешени редица проблеми, свързани с фискалната координация и интеграция, която продължава да тревожи ЕС. Проблемът с публичния дълг на държавите от южната част от ЕС все още е тежък проблем, който хвърля сянка върху политическите процеси в Гърция, Италия и Испания.

Референдумът за излизане на Обединеното кралство от ЕС е вероятно най-сериозният удар, който е понасял ЕС от историята на своето съществуване. Напускането на втората по големина икономика и на първата военна сила в ЕС без съмнение ще има тежки последици за бъдещото политическо развитие на европейското обединение.

Т.нар. Мигрантска криза внася допълнително напрежение и засяга нормалното протичане на политическите процеси в ядрото на ЕС . Германия, Франция и Холандия. В комбинация с нарастването на терористичната заплаха, кризата създава „благоприятна“ почва за разгръщането на националистически и популиски партии, които съвсем открито поставят като своя основна цел дискредитирането на ЕС.

И не на последно място, нестабилността по отношение гарантирането на сигурност на глобално ниво е все по-видима – не само заради неразрешените конфликти в Близкия Изток и Източна Украйна, но също и заради възраждането на авторитарните тенденции в ключови регионални играчи, като Русия и Турция. Като добавим към всичко това и факторът непредвидимост след избора на Тръмп за президент на САЩ, бъдещето на ЕС и Източна Европа се превръща в тема, по която има нужда от сериозна академична дискусия.

 

Тематични области за дискусия:

 1. Общ поглед към перспективите пред ЕС: разширяване или свиване?
 2. Криза или залез на европейската демокрация: колко ефективно ЕС защитава и насърчава демокрацията?
 3. Въздействието на финансовата криза върху институционалната архитектура на ЕС и неговите политическите ефекти;
 4. Бежанци, мигранти и популисти – коя е най-голямата заплаха?
 5. Меркел или Орбан: влиянието на популизма върху бъдещето на ЕС
 6. Проблемът корупция: ще бъде ли забравен от съображения за сигурност?
 7. Външна политика или външни политики на ЕС: Украйна, Русия и Източна Европа;
 8. Каква е Източна Европа 27 години след падането на Берлинската стена?
 9. Западните Балкани и ЕС: завръщане на регионите?
 10. Турция: потенциален член на ЕС или негов съперник?
 11. Сирийската криза след избирането на Доналд Тръмп за президент на САЩ: как се позиционира Европа?

 

Важни дати:

Срок за изпращане на заявка за участие (приложена по-долу): 21 април 2017 г.

Срок за изпращане на докладите или на подробни резюмета: 10 май 2017 г.

 

Докладите на участниците ще бъдат публикувани в специален сборник.

Научен и организационен комитет

 1. Доц. д-р Румяна Коларова, ръководител на катедра „Политология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ;
 2. Доц. д-р Даниел Смилов – катедра „Политология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
 3. Гл.ас. д-р Стойчо Стойчев – катедра „Политология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
 4. Гл.ас. д-р Гергана Радойкова – катедра „Политология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“;

 

Работни езици:

Работните езици на конференцията са английски ибългарски.

 

Финансови въпроси:

Не се изисква такса за участие в конференцията.

 


 

International Conference: The Future of EU and Eastern Europe

Celebrating the 30th Anniversary of the Political Science Department of University of Sofia “St. Kliment Ohridsky”

May 19, 2017, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Location: Sofia, Bulgaria

 

The EU has been of crucial importance for the countries of Central and Eastern Europe throughout the transition period. It has provided an overriding goal for their political development, and it has projected its “soft power” in the shaping of their institutions and political practices. Some of the countries, such as the Visegrad group, Romania and Bulgaria, have already become members of the EU and for them its influence has been much more direct and visible. Others are aspiring members. Still others – like Russia – have taken a path of their own but their development has also been influenced and structured by interaction with the EU.

 

At the moment the EU is undergoing a variety of crises some of which are quite serious. The financial architecture of the Eurozone has been put to the test by the developments after the collapse of Lehman Brothers. Although the peak of this crisis was probably in 2012, there are unresolved issues concerning fiscal coordination and integration which continue to trouble the EU. The public debt management in the Southern periphery of the EU continues to be an issue and it casts its shadow over political processes in Greece, Italy and Spain.

 

The Brexit referendum was probably the most serious hit which the EU has taken in its recent history. The exit of the second largest economy and the country with the most serious military capability among the EU members will no doubt affect future political developments.

 

The so called migration crisis also adds pressure and affects political processes in the core country of the EU – Germany, France and the Netherlands. Combined with the rise of terrorist activities this crisis provides a fertile ground for national-populist parties whose openly states aim is to dismantle the EU.

 

And finally, the deterioration of the global security situation is quite visible not only because of unresolved military conflicts in the Middle East and Eastern Ukraine, but also because of the rise of the authoritarian tendencies in key regional players such as Russia and Turkey. When the unpredictability factor of the Trump election in the US is added to that, the future of the EU and Eastern Europe become topics in need of serious academic discussion.

 

In this relation, the department of Political Science at the University of Sofia invites papers which should fall in some of the thematic areas listed below:

 

1)     Generalizing on EU prospects: enlargement or shrinking?

2)     EU democracy in crisis or in decline: how effective is EU in protecting and promoting democracy?

3)     The impact of the financial crisis on the institutional architecture of the EU and its political implications;

4)     Refugees, migrants and populists: who is the biggest danger?

5)     Merkel or Orban: the impact of populism on the future of the EU?

6)     The issue of corruption: is it going to be forgotten due to security considerations?

7)     Foreign policy or foreign policies of the EU: Ukraine, Russia and the Eastern Europe;

8)     What is Eastern Europe 27 years after the fall of the Berlin wall?

9)     The Western Balkans and the EU: a return of the regions?

10)Turkey: a potential member or a rival of the EU?

11)The Syrian crisis after the Trump election in the US: where does Europe stand?

 

Important deadlines:

Deadline for sending an application form (attached below): 21 April 2017.

Deadline for submission of the paper: 10 May 2017.

 

All the reports of the participants shall be published in a special edition.

 

Scientific and Organizational Committee:

 

o   Assoc. prof. Rumyana Kolarova, PhD

o   Assoc. prof. Daniel Smilov, PhD

o   Asst. prof. Stoycho Stoychev, PhD

o   Asst. prof. Gergana Radoykova, PhD

 

Working languages: English and Bulgarian.

 

There is no participation fee for the conference.

 

Contact persons: Daniel Smilov (daniel@cls-sofia.org) and Gergana Radoykova (geri_radoykova@yahoo.com)

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org