Завърши изпълнението на проект “Активизиране на местния потенциал за целите на развитието”

Comments Off on Завърши изпълнението на проект “Активизиране на местния потенциал за целите на развитието” 31

29/30.01.2024 г.

Завърши изпълнението на проект „Активизиране на местния потенциал за целите на развитието“. Проектът се изпълнява от сдружение “Българска асоциация за политически науки” в партньорство с фондация “Център за модернизиране на политики”, с финансовата подкрепа на ЕСФ, ОП “Добро управление”, договор BG05SFOP001-2.025-0100-С01/23.8.2022 г.

Предлагаме на вниманието ви резултатите от проекта:

Доклад „Тестово прилагане методика за мониторинг и оценка на местния потенциал за развитие“ (.pdf)

Актуализирана Методика за мониторинг и оценка на местния потенциал за развитие и инструментариум за нейното прилагане (.pdf)

Препоръки за мониторинг, оценка и активизиране на местния потенциал на база Методика за мониторинг и оценка на местния потенциал за развитие (.pdf)

Информация за резултатите от проекта, вкл. препоръките са изпратени до заинтересованите страни, както и до НСОРБ (писмо .pdf).

Проектът се изпълнява от сдружение “Българска асоциация за политически науки” в партньорство с фондация “Център за модернизиране на политики”, с финансовата подкрепа на ЕСФ, ОП “Добро управление”, договор BG05SFOP001-2.025-0100-С01/23.8.2022 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска асоциация за политически науки, в партньорство с Центъра за модернизиране на политики (ЦМП), и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org