Доклад по проект “Активизиране на местния потенциал за целите на развитието”

Comments Off on Доклад по проект “Активизиране на местния потенциал за целите на развитието” 84

Публикуван е доклад по проект “Активизиране на местния потенциал за целите на развитието”

Приключи изпълнението на втората дейност от проект „Активизиране на местния потенциал за целите на развитието“. Проектът се изпълнява от сдружение

“Българска асоциация за политически науки” в партньорство с фондация “Център за модернизиране на политики”, с финансовата подкрепа на ЕСФ, ОП “Добро управление”, договор BG05SFOP001-2.025-0100-С01/23.8.2022 г.

Предлагаме на вниманието ви резултатите от дейността:

Методика за мониторинг и оценка на местния потенциал за развитие и инструментариум за нейното прилагане

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Добро управление”, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска асоциация за политически науки, в партньорство с Центъра за модернизиране на политики (ЦМП), и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org