Българската външа политика и ситуацията в Югоизточна Европа

Comments Off on Българската външа политика и ситуацията в Югоизточна Европа 131

Политиката на България в региона на Югоизточна Европа е закономерен продукт на икономическите, социокултурни, отношения българското в
вътрешно-политически общество и групово-психологически въздействието на динамичната
външнополитическата среда, в която тя се осъществява . Върху външната политика на България в региона оказват влияние значителен брой вътрешни и  външни фактори, които налагат търсене на адекватни външнополитически решения за защита на националния интерес както в краткосрочен, така и в средно срочен план.

Изхождайки от постигнатият вътрешнополитически консенсус за стратегическите външнополитически приоритети, а именно присъединяването на България към НАТО и достигане на равнище на вътрешно развитие, което ще направи възможно членството на страната в Европейския съюз формулирането на целите и средствата за осъществяване на външната политика в региона на Югоизточна Европа се превръща в ключов елемент за постигане на външнополитическите интереси на българската държава. Този извод се потвърждава по недвусмислен начин от най-значимия външнополитически резултат през последните години , а именно започването на реалният присъединителен процес към ЕС в резултат на предприетите от България външнополитически действия в Косовската криза
през 1999 г. В този смисъл реалната политика на България в региона би следвало да бъде насочена към “повишаване на стойността” на страната като фактор,  енериращ не само стабилност , сигурност и предсказуемост на действията, но и със собствен капацитет за реализация на своите интереси.

Bulgarian foreign policy and the situation in South-East Europe

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org