• Етичен кодекс

  ЕТИЧЕН КОДЕКС НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ* (приет на 27.09.2021 г. от Общото събрание на БАПН) ВЪВЕДЕНИЕ Кодексът очертава етичните принципи и критерии, които съставляват основата на професионалните отговорности и професионалното поведение на политолозите, обединени в БАПН. Той представлява най-обща нравствена рамка и система от ориентири по проблеми, с които политолозите се сблъскват всекидневно…

  Read more
 • Годишна конференция на БАПН

  “Кризи и парламентарно управление” е темата на годишната конференция на БАПН. Тя ще се проведе през пролетта на 2022 г. и ще бъде организирана от Нов български университет.

  Read more
 • КОМИСИЯ ПО ЕТИКАТА НА БАПН

  На 27.09.2021 г. Общото събрание на БАПН, в съответствие с чл. 19 и чл. 20 от Етичния кодекс на БАПН и Правилника за приложението му, избра Комисия по етиката в състав: Проф. дпн Николай Найденов (Софийски университет) -Председател Проф. дфн Тодор Галунов (Великотърновски университет) Доц. д-р Симеон Асенов (Университет за национално и световно стопанство) Гл….

  Read more
 • доц. д-р Теодора Калейнска

  Ръководител на Представителството на Съвета на Европа в България /2007- 2010г/ и на регионалния офис във Велико Търново (1997-2007), на Европейски информационен център (1997 – до момента). Eксперт в областта на международните организации; институции и политики на Съвета на Европа и на ЕС; дипломация и протокол. Член на Консултативната комисия по въпроси на гражданското общество…

  Read more
 • Кандидатстване за членство

  Устав на БАПН: Чл. 9.(1) Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица, които  упражняват научно-изследователска дейност или преподаване на политически науки и желаят да се ползват от дейността на сдружението и да работят за неговите цели. При желание за членство се подава следното заявление:

  Read more
 • Покана по повод представянето на книгата в чест на проф. Петър-Емил Митев

  Катедра “Политология” и Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски” в партньорство с Българската социологическа асоциация и Българската асоциация на политически науки Ви канят на представянето на книгата в чест на проф. Петър-Емил Митев Да отместваш бариери. Дисциплини, епохи, поколения, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2021 Повече от шест десетилетия професор Петър-Емил Митев отмества бариери…

  Read more
 • Чат-бот, който улеснява обществените обсъждания по проект „Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“, ОПДУ

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Представяме Ви Бубо (https://skillythebot.com/en/skills/—–/chatbot?emptyNavigation=true) – чат-бот, който има за цел да улесни процеса на обществените обсъждания на общинските бюджети и активното включване на гражданите в тях. БуБо ви чака и на началната страница на Портал Европа. Чат-ботът дава отговори на най-често възникващи въпроси при организиране на обществени обсъждания и включването на гражданите в бюджетната процедура на…

  Read more
 • Проект „Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“, договор № BG05SFOP001-2.009-0155-С003, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ и Европейския социален фонд

  16 юни 2020 В изпълнение на проект „Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“, договор № BG05SFOP001-2.009-0155-С003, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ и Европейския социален фонд е изготвен и обсъден със заинтересовани страни документ, наречен Механизъм за ефективно гражданско участие. Механизмът отразява актуалните възможности за взаимодействие на представителите на гражданското…

  Read more
 • 16 юни 2020 В изпълнение на проект „Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“, договор № BG05SFOP001-2.009-0155-С001, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ и Европейския социален фонд

  В изпълнение на проект „Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“, договор № BG05SFOP001-2.009-0155-С001, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ и Европейския социален фонд, е готов пакет от препоръки за подобряване на гражданското участие. Пакетът съдържа препоръки към органните на местната и централната власт както за хоризонталните условия за включване на…

  Read more