16 юни 2020 В изпълнение на проект „Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“, договор № BG05SFOP001-2.009-0155-С001, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ и Европейския социален фонд

Comments Off on 16 юни 2020 В изпълнение на проект „Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“, договор № BG05SFOP001-2.009-0155-С001, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ и Европейския социален фонд 69

В изпълнение на проект „Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“, договор № BG05SFOP001-2.009-0155-С001, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ и Европейския социален фонд, е готов пакет от препоръки за подобряване на гражданското участие. Пакетът съдържа препоръки към органните на местната и централната власт както за хоризонталните условия за включване на гражданите, така и към разглежданите две области на политики от компетентност на местната власт.

Резюме на препоръките е публикувано тук

http://bpsa-bg.org/wp-content/uploads/2020/10/препоръки-табл-за-сайта-на-БАПН.pdf

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org