Проект „Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“, договор № BG05SFOP001-2.009-0155-С003, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ и Европейския социален фонд

Comments Off on Проект „Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“, договор № BG05SFOP001-2.009-0155-С003, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ и Европейския социален фонд 105

16 юни 2020

В изпълнение на проект „Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“, договор № BG05SFOP001-2.009-0155-С003, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ и Европейския социален фонд е изготвен и обсъден със заинтересовани страни документ, наречен Механизъм за ефективно гражданско участие. Механизмът отразява актуалните възможности за взаимодействие на представителите на гражданското общество и/или заинтересовани страни с органните на местната власт и администрация.

Документът е публикуван тук

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org