Проект “Активизиране на местния потенциал за целите на развитието”

Comments Off on Проект “Активизиране на местния потенциал за целите на развитието” 65

Публикувани са три доклада по проект “Активизиране на местния потенциал за
целите на развитието”

Приключи изпълнението на първата дейност от проект “Активизиране на местния
потенциал за целите на развитието”. Проектът се изпълнява от сдружение
“Българска асоциация за политически науки” в партньорство с фондация “Център
за модернизиране на политики”, с финансовата подкрепа на ЕСФ, ОП “Добро
управление”, договор BG05SFOP001-2.025-0100-С01/23.8.2022 г.
Предлагаме на вниманието ви резултатите от дейността: 

–       Преглед на съответствието на приоритетите за интегрирано развитие на
местно ниво за 36 общини в обхвата на Северен централен район (СЦР) със
заявените приоритети на управленските програми на кметовете и идентифицирани
стратегически насоки за интегрирано регионално развитие от по-високо ниво за
периода 2021-2027 г.
–       Преглед и оценка на степента на активност и капацитет на граждански
и бизнес организации на местно ниво в СЦР за ефективно участие в процесите
на формулиране и прилагане на политиката за интегрирано регионално развитие
–       Анализ и оценка на тенденциите на ключови икономически и демографски
показатели за развитие на ниво община в СЦР.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Добро управление”, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Българска асоциация за политически
науки, в партньорство с Центъра за модернизиране на политики (ЦМП), и при
никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org