Покана за Общо събрание на БАПН

Comments Off on Покана за Общо събрание на БАПН 75

Управителният съвет на БАПН, на основание чл. 26 от ЗЮЛНСЦ и чл. 22 от Устава, свиква редовно Общо събрание  на сдружението на 28 май 2019 г. от 16 ч.  в град София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 4, ауд. 300 при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове на БАПН

2. Отчет на УС за  дейността на сдружението през 2018 г. , приемане на годишния финансов отчет и приложенията му за 2018 г., освобождаване от отговорност на членовете на УС за съответната година

3. Разни

Материалите за Общото събрание са на разположение на членовете на сдружението на адреса на управлението  – гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 4

 

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org