Покана за Общо събрание на БАПН

Comments Off on Покана за Общо събрание на БАПН 84


От сдружение с нестопанска цел „ Българска асоциация за политически науки“
Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация за
политически науки“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава на БАПН свиква
редовно общо събрание на сдружението на 31 май 2022 година от 17.00 часа в гр. София,
бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 4, аудитория 300 при следния дневен ред:

 1. Отчетен доклад на управителния съвет за дейността на сдружението за 2021
  година, приемане на годишния финансов отчет и приложенията към него за
  2021 година, освобождаване от отговорност на членовете на УС за отчетната
  година.
 2. Промени в състава на УС – освобождаване на членове и избор на нови членове
  на УС
 3. Освобождаване на председателя на УС и избор на нов председател на УС при
  условията на чл. 42 от Устава.
 4. Разни
  Материалите за Общото събрание са на разположение на членовете на
  Сдружението на адреса на управление – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 4.
  При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 1 от Устава на
  БАПН, Общото събрание ще се проведе на същия ден и на същото място при
  същия дневен ред от 18.00 часа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org