Информация за авторите

Comments Off on Информация за авторите 96

Ръкописите се приемат по електронен път на адресите: politicheski.izsledvania@gmail.com и dobrinkanev@hotmail.com във формат word.doc.

 

Размерът на приеманите за публикуване в списание „Политически изследвания“ статии е около 18 – 25 стандартни страници (32 – 45 000 знака), а на рецензии, отзиви, съобщения – 2-3 стандартни страници (5 000 знака). Рецензират се само публикувани в България книги.

 

Шрифт: Times New Roman, размер: 12 пункта. Междуредие: 1.5. Абзатц: 6 after. Таблици: стандартни. Илюстрации, графики и схеми: черно-бели в отделен файл.

 

Заглавие: 16 пункта, bold, с главни букви. Подзаглавия: 14 пункта, bold, с главни и малки букви. Подподзаглавия: 14 пункта, italic, с главни и малки букви. При подзаглавията не се поставят цифри в началото и точки в края.

 

Библиографията трябва да бъде представяна след края на текста по следния начин:

 

За книга:

Майер Т. (2007) Бъдещето на социалната демокрация. София: Просвета.

 

За глава от книга:

Salomoni F. (2005) Balkan migrations to modern Turkey.- In: Chiodi L. (ed) The borders of the polity. Migration and security across the EU and the Balkans. Ravenna: Longo editore, 143 – 168.

 

За статия:

Iliescu A. (2003) Political Manichaeism in contemporary public debate: the Romanian case.- Southeastern Europe, vol. 30, 1-12.

 

За интернет източник:

Bello T. East Timor’s ruling party ahead in vote count. In: Reuters web site. http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSJAK23659320070702?feedType=RSS (5 July 2007).

 

Позоваванията в текста да следват следния модел: (Кръстева 1997: 45)

 

Бележките се поставят под линия като footnotes.

 

Всяка статия се придружава от:

 

  • Заглавие на английски език
  • Резюме (на български и на английски език) в размер до 600 знака
  • Ключови думи на български и на английски език
  • Кратки данни за автора  (на български и на английски език) в размер до 3-4 реда заедно с електорнен адрес за връзка.

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org