доц. д-р Добрин Канев

Comments Off on доц. д-р Добрин Канев 270

Добрин Канев е доцент в Нов Български университет. Доктор по философия.

Добрин Канев е един от създателите на Департамента по политически науки в Нов български университет и негов ръководител в продължение на два мандата (1993-2000). Титуляр на постоянен курс “Жан Моне” по проект “Жан Моне”. Ръководил няколко международни и национални проекта.

Основател и главен редактор на списание “Политически изследвания” (1991-1996; 2014 и в момента). Член на международната редколегия на списание “South East Europe Revue”.

Постоянен старши сътрудник на Центъра за изследване на европейската интеграция, Бонски университет, ФРГ. Научен ръководител на Школата по политически мениджмънт.

Специализирал в Германия, Великобритания и САЩ. Изнасял лекции в Германия, Великобритания, САЩ, Италия, Австрия и др.

Има многобройни публикации по проблемите на политическите институции, политическите партии, политическия мениджмънт в България, САЩ, Германия, Франция, Белгия и др.

Съчетава академичната с експертна дейност в основни български институции. Създава и ръководи отдел “Парламентарни изследвания” на Народното събрание (1995-1997). От 2002 до 2012 г. е секретар по изследвания и анализи на Президента на републиката.

Роден през 1948 г. в София.

Владее немски, английски и руски езици.

Основни публикации:

            Монографии и книги:

2014    (съставител с Антоний Тодоров) Качество на демокрацията в България. Изд. Изток-Запад, София, 661 с.

2014    (съставител) Социалната алтернатива за Европа, Фондация „Фр. Еберт“, Фондация „Солидарно общество“, София, 2014, 264 с.

2012    (съставител) Учебник по политически мениджмънт 1: Политически анализи и организационни практики, София, Фондация „Фридрих Еберт“

2012    (съставител) Учебник по политически мениджмънт 2: Политическа комуникация и предизборни кампании, София, Фондация „Фридрих Еберт“

2008    От Берлин до Хамбург. Програмни дебати в германската социалдемокрация през ХХI век

2006    (съставител) Мениджмънт и комуникация в политиката. София

2001    (съставител) Политически мениджмънт, София (преводни издания в Македония и Албания: Menaxhmentipolitik, Shkup, 2003)

1999    Новата социалдемокрация. София

1998        Социалдемокрацията – “класическият модел”. София

1997    От Годесберг до Берлин. Програмите на ГСДП. София.

1996    (съставител) The Role of Parliament for the Consolidation of the New       Democracies in Central and Eastern Europe, Sofia, National Assembly  Publ.

1994         (съставител) Социалдемократически програми, София

 

            Глави в монографии, научни статии:

2015      Bulgaria, in: Routledge Handbook of European Elections. Ed. by Donatella M. Viola. Routledge, London and New York, pp. 633-652 (co-author)

2015      The Bulgarian National Assembly and EU Affairs: Hesitant Steps in the European Arena, in: The Palgrave Handbook of National Parliaments and the European Union. Ed. by C. Hefftler, C. Neuhold, F. Rozenberg and J. Smith. Palgrave Macmillan, pp.445-461

2014      The 2014 elections in Bulgaria: Political instability without end?, in: SEER. Journal for labour and social affairs in Eastern Europe, Vol. 17, No 2, pp. 175-192.

2014      Партиите и партийната система и качеството на демокрацията, в: Качество на демокрацията в България. Съст.: Д. Канев и А. Тодоров, Изд. Изток-Запад, С., с. 225-292.

2014      Към изследване на качеството на българската демокрация, в: Качество на демокрацията в България. Съст.: Д. Канев и А. Тодоров, Изд. Изток-Запад, С., с. 13-24.

2014      Демократичното предизвикателство, в: Социалната алтернатива за Европа, София, 2014, с. 73-92

2013      Parliamentary Elections in Bulgaria 2013: How Durable Are Tendencies of Authoritarian Populism in a Fragile Democracy? In: SEER Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe, vol. 16, 1/2013,  pp.  21-36.

2011      Трудният път на трансформация на БСП, в: Преходът, Фондация Фр. Еберт, ЦИПИ, София

2010       Political Change in Bulgaria: interpreting the 2009 General Elections results, SEER. Journal for labour and social affairs in Eastern Europe, vol. 13, 1/2010, pp. 41-54

2010       Трудният път към институционализация на българския парламент, в: Българската политология пред предизвикателствата на времето. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Георги Карасимеонов, Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, С. , с. 105-120

2009       Българските евроизбори 2009, сп. Политически изследвания, бр. 1-2, с.127-140

2009       Parliamentary Elections in Bulgaria 2009: Specifics and Results, in: BULGARIA Reports 5/2009, Friedrich Ebert Foundation, Office Bulgaria, http://www.fes.bg

2009       The 2009 European Parliament Elections in Bulgaria: Parties, Campaigns, Consequences, in: BULGARIA Reports,4/2009, Friedrich Ebert Foundation, Office Bulgaria, http://www.fes.bg

2008       Bulgarien und die EU-Erweiterung, in: Schwarcz, I., Suppan, A., Quo vadis EU? Lit Verlag Wien, S. 325-352.

2008       European Parliament Elections as ‘Second Order Elections’? The Bulgarian Case of 2007, in:          Adapting to Integration in an Enlarged  European Union. Volume 2: Adapting the Enlarged Union to the Citizen. Ed. by Krassimir Y. Nikolov, Sofia, pp. 54-63.

2007       Към теория на социалната демокрация, в: сп. Политически изследвания, бр. 3, с.89-96

2007       Campaign Finance in Bulgaria, in: Political Finance and Corruption in Eastern Europe. The Transition Period. Ed. by Daniel Smilov and Jurij Poplak, Ashgate, Aldershot, pp. 33-52.

2006       Betrachtungen ueber die neue Demokratie Bulgariens, in: Bachmaier, P., A. Schwarcz, A. Tcholakova (Hrsg.) Der Transformationsprozess in Bulgarien und der Weg in die EU,Verlag OSTAG Wien, S. 53-68

2006       Програмна идентичност и  програмни търсения в европейската социалдемокрация, в: Развитие на модерната социалдемокрация, ч. 8, Графимакс, с.46-62

2005       The Bulgarian Political System in the Process of Europeanisation: The Case of Parties and Party System, in: Europeanisation of South-Eastern Europe. Domestic Impacts of the Accession Process. Ed. by Kabaalioglu, H. et al. Istanbul: MarmaraUniversityPublications, pp. 53-68.

2005       Политическите партии в България между кризата и промяната, в: Карасимеонов, Г., Канев, Д., Модернизацията на политическите партии в България, С. ГорексПрес, с. 11-26.

2004       Социалдемократическите основни ценности – норма за политиката в съвременна България? Предимства, недостатъци, възможности за операционализиране на ценностната триада, в: Развитие на модерната социалдемокрация, ч. 2: Основни ценности и политика, София, Графимакс, с. 14-25.

2004       Лявото политическо пространство в България – проблеми и перспективи, в: Територии и идентичности, София, с. 63-74.

2004       Европейският съюз отвън – уроци за една бъдеща страна-членка. В: Поглед отвън: Европейският съюз между конституция и парламентарни избори. София. БЕКСА, с.83-96.

2004       Социалдемокрацията в търсене на “глобализацията с човешко лице”. В: Модерната социалдемокрация и глобализацията. София, Графимакс, с. 48-64.

2003       Партийни финанси и политическа корупция. В: Антикорупция. 2-ро допълн. и разш. изд. Коалиция 2000. София,  с. 47-62.

2003       Партийно финансиране и политическа корупция в България (Законодателни аспекти), в: Финансиране на политически партии и предизборни кампании в Югоизточна Европа: Преодоляване на корупционните практики и засилване на контрола. Прозрачност без граници, София, с. 67-75.

2003       Бъдещето на Европа и мястото на европейските политически партии, в: Конструкцията на разширения Европейски съюз. Първа част. София, с. 37-47.

2002       Parliament in Democratic Transition and Consolidation – The Bulgarian Case, in: S. Kraatz, S. 
von Steinsdorff (Hrsg.) Parlamente und Systemtransformation im Postsozialistischen Europa
, Leske + Budrich, Opladen, 2002, pp. 159-183.

2002       La transformation du parti communiste bulgare, in: Jean-Michel De Waele (ed.) Partis politiques 
et demokratie en Europe centrale et orientale
. Editions de l’Universite de Bruxelles, Bruxelle 2002, pp. 83-101; (превод на румънски:Partide politice si democratie in Europa centrala si de est, Humanitas, Bucuresti 2003, p. 97-117)

2001       Лявото политическо пространство в България – проблеми и перспективи, в:
Политическите партии в България и Австрия пред нови предизвикателства, ГорексПрес, София 2001, с. 10-33.

2001      Две Европи – една цел, – сп. Международни отношения, кн. 3, 2002, с. 5-16.

2001       The legislative aspects of party finance and political corruption in   Bulgaria, South East Europe
Review, N0\o. 2

2001          Социалдемокрацията в Централна и Източна Европа, сп. Международни отношения, бр. 1

 

 

 

Контакти

Телефон: 02 ххххххх
E-mail: office@bpsa-bg.org